To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom

    กลุ่มวิจัยโรคทางคาร์ดิโอเมตาบอลิกเป็นกลุ่มวิจัยของโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ที่มีความเชี่ยวชาญในการดำเนินงานวิจัยทางคลินิก และงานวิจัยด้านระบาดวิทยาเกี่ยวกับการรักษา และป้องกันโรคทางคาร์ดิโอเมตาบอลิก ไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวาน หัวใจและหลอดเลือด และภาวะอ้วนและน้ำหนักเกิน โดยเป็นการทำงานร่วมกันของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้อง และผู้เชี่ยวชาญทางระบาดวิทยา เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่จะเป็นประโยชน์ต่อเวชปฏิบัติ และการกำหนดนโยบายเพื่อการป้องกันโรคทางคาร์ดิโอเมตาบอลิกในประชากรไทย นอกจากบทบาทในการดำเนินงานวิจัยทางกลุ่มวิจัยยังมีภารกิจหลักในการให้คำปรึกษาด้านวิจัย และให้การสนับสนุนให้แพทย์ และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขสามารถทำวิจัยได้อย่างเป็นรูปธรรม และมีคุณภาพ และจัดอบรมการวิจัยพื้นฐานให้กับแพทย์ และผู้สนใจตลอดปี

กิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้น

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์จัดอบรมพัฒนาบุคลากรด้านวิจัย โครงการ “หนึ่งอาจารย์แพทย์ หนึ่งงานวิจัยอินเตอร์” ศรีสะเกษ-อุบลราชธานี ใน วันที่ ๑๗ - ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมทอแสงโขงเจียมรีสอร์ท อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี

 

อ่านเพิ่มเติม >>>

วิดีโอที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย

การเขียนและสรุปรายงานการวิจัย        

โดย ผศ.ดร.บัญชร แก้วส่อง ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

5 นาทีรู้เรื่อง สถิติเพื่อการวิจัยเบื้องต้น

โดย JohnNopadon จอห์นนพดล